Vad är psykisk hälsa?

lycklig man

Psykisk eller emotionell hälsa kännetecknas av att må bra känslomässigt och hur man klarar av stress eller hur man hanterar svårigheter och problem. Psykisk hälsa är mer än att vara fri från depression, ångest eller andra psykologiska problem.

Människor som är mentalt och emotionellt friska har

  • En känsla av förnöjsamhet
  • Förmåga att hantera stress och klara av svårigheter
  • En känsla av att livet har mening, både i deras dagliga aktiviteter och i deras relationer.
  • Flexibilitet och förmågan att anpassa sig till förändringar
  • En balans mellan arbete och familj.
  • Förmåga att bygga och behålla meningsfulla relationer
  • Självförtroende och en god självkänsla.

Att vara psykiskt frisk betyder inte att man aldrig går igenom svåra perioder eller depression. Vi alla har haft besvikelser, förlust och förändringar som ibland kan ha varit överväldigande.  Det är normala händelser i livet, men som kan ändå framkalla  ångest, stress och sorg. Skillnaden är att människor med en bra psykisk hälsa har förmågan att åter gå tillbaka till att må bra igen utan att negativa tankar om sig själva eller omvärlden.

Författare: Britt M Berglind. – Ph.D i counseling från Columbia Pacific University, USA. Livscoach och psykoterapeut. Coaching betyg från University of Miami, Florida.

Terapi på nätet är en kostnadseffektiv behandlingsmetod skulle man behöva hjälp med psykologiska problem.  Läs mer hos THERAPION.COM 

Psykoterapi med äldre

Gammal cykel

Psykoterapi med äldre är ett eftersatt område trots ett stort behov. Varför erbjuder man inte äldre, dvs. från 60 år och uppåt, psykoterapi och varför efterfrågar äldre inte psykoterapi?

Psykoterapi med äldre är ett eftersatt område trots ett stort behov. Enligt Socialstyrelsen lider 12-15 procent av alla personer över 65 av nedstämdhet och depression, och 5-10 procent av en eller flera ångestsjukdomar. I Sverige tar en pensionär sitt liv varje dag. Män över 80 år svarar för det högsta suicidtalet jämfört med andra åldergrupper enligt SCB.

Varför efterfrågar och erbjuds äldre sällan psykoterapi?

Att möta gamla människor kan väcka rädsla och oro för vad som väntar oss. Den omedelbara reaktionen är att hellre blunda, slippa se och konfronteras. Resultatet kan bli att vi så länge vi kan, ser på äldre inte som individer utan som en homogen grupp – ”de andra”. Freud skrev på sin tid att människor över femtio i regel saknar förmåga till förändring. Senare hävdade Erik H Erikson att en människa i medelåldern saknar förmåga att se sig själv som gammal. Det kan vara en av förklaringarna till att även psykoterapeuter ägnat så lite av intresse för psykiska processer under senare delen av livet.

Idag tänker äldre mer på såväl sitt psykiska som fysiska välbefinnande. De vill ha hjälp. Det fysiska åldrandet innebär stora fysiska och psykiska påfrestningar och ibland kan man behöva hjälp att handskas med de känslor som åldrandet ger upphov till. Terapi för äldre har blivit en tillgång och en rättighetsfråga – inte minst i glesbygden. Eftersom tillgång till en psykoterapeut är nästintill obefintlig blir samtal via nätet ett alternativ. Det finns Svensk forskning som menar att psykoterapi med äldre är även möjligt via Internet (Socionomen, Nr. 8, 2012) och det fungerar. Det gäller även för personer som bor utomlands och inte behärskar det främmande språket. Psykoterapi via Internet innebär att även äldre kan få den hjälp de behöver.

Psykoterapi med äldre ger möjlighet att växa när man bli gammal. På samma sätt som man talar om möjligheten för en andra individuation under puberteten menar jag att vi kan tala om en tredje individuation när man blir äldre – en psykologisk mognad som innebär en integrering och konsolidering i sin personlighet.

Psykoterapi har en viktig roll att spela i äldre människors utveckling och psykologisk välbefinnande. Som kulturbärare har den äldre införlivat samhällets värderingar om åldrandet och nedvärderat sitt värde och sin mening att existera. Problem som den äldre klienten söker psykoterapi för kan ha varit hämmande tidigare i livet och gjort sig ständigt påminda i mogen ålder. Den äldre dekonstruerar tillsammans med psykoterapeuten de tankar och bilder den äldre har men som inte längre är hållbara. Tillsammans med psykoterapeuten söker den äldre nya och mer ändamålsenliga sätt att se på sig själv, sin omgivning och livet. Psykoterapins styrka och potential ligger i en nyorientering och konsolidering av den äldres inre. Berättandet har en kraft i att kunna bära lidandet och skapa ett sammanhang och prägel av kontinuitet över tid.

***

Om författaren: 

Elda Bonora –  Leg.psykoterapeut, fil.mag i socialt arbete. Arbetar f n inom barn- och ungdompsykiatrins akutverksamhet med suicidriskbedömningar, egen mottagning i Sydsverige, konsultationer och psykoterapi med Therapion.com som erbjuder terapi online. 15 års erfarenhet med bl.a. personlig utveckling, kris, kumulativt trauma.

Therapion.com Sverige 

Terapi på nätet: Vad är det egentligen?

bed-1979270_640

Det finns många psykologiska webbsajter. Det finns brett urval av terapimetoder som erbjuds online. Men vilken terapiasmetod passar bäst för mig? Här diskuterar vi frågan i allmänhet, och studerar några av de populäraste metoderna för internetterapi.

1. Alternativ: Interaktiva självhjälpsprogram

Det handlar sig om datorbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) som kan hjälpa vid ångestsyndrom, stress, eller depression. Ett självhjälpsprogram är interaktivt, dvs. brukaren kan påverka det och få en reaktion/respons på sin påverkan.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av psykologisk behandling som fokuserar på patientens tankar, känslor och beteende från ett inlärningsperspektiv.

Det är egentligen inte så mycket som skiljer Internet-KBT från traditionell KBT. Skillnaden är sättet att kommunicera. Interaktiva självhjälpsprogram är textbaserat. Här sitter du i ett rum med en datorn.

2. Alternativ: Prata med en psykolog eller psykoterapeut online

Det finns flera legimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter som konsulterar via Internet.

Här kan du kommunicera med en äkta människa, som kan svara dig skriftligt per e-post eller chat, eller muntligt per telefon eller Skype webcam.

Fördelen är att här kan du lita på att din samtalspartner faktiskt förstår dina behov, känslor och intentioner, och metoden har använts kliniskt sedan slutet av 1990-talet, minst i USA.

3. Alternativ: Virtuelle världar

Använda virtuella mötesverktyg (som SecondLife) är det är det modernaste som finns inom psykologi, och många universitet och forskningscentral i hela världen har ett pilotrogram för internetterapi.

Att bygga upp en realistik miljö kostar pengar och tar tid, men i virtuella världar kan man faktiskt simulera stressiga situationer eller traumatiska upplevelser, och genom att utnyttja effektiva virtuella behandlingsmetoder ska patienten erbjudas bästa tillgängliga behandling samtidigt som vårdens kostnader ska hållas nere.
Konklusion:

Det är viktigt att tänka dynamiskt kring hur vi förser oss med tekniska hjälpmedel för att underlätta våra liv. Behandling på Internet gör att många fler patienter kan få effektiv hjälp mot sin depression och andra psykologiska problem.

Denna artikel skrevs av leg. psykolog Timo Kojonen.

Therapion.com Sverige