Psykoterapi med äldre

Gammal cykel

Psykoterapi med äldre är ett eftersatt område trots ett stort behov. Varför erbjuder man inte äldre, dvs. från 60 år och uppåt, psykoterapi och varför efterfrågar äldre inte psykoterapi?

Psykoterapi med äldre är ett eftersatt område trots ett stort behov. Enligt Socialstyrelsen lider 12-15 procent av alla personer över 65 av nedstämdhet och depression, och 5-10 procent av en eller flera ångestsjukdomar. I Sverige tar en pensionär sitt liv varje dag. Män över 80 år svarar för det högsta suicidtalet jämfört med andra åldergrupper enligt SCB.

Varför efterfrågar och erbjuds äldre sällan psykoterapi?

Att möta gamla människor kan väcka rädsla och oro för vad som väntar oss. Den omedelbara reaktionen är att hellre blunda, slippa se och konfronteras. Resultatet kan bli att vi så länge vi kan, ser på äldre inte som individer utan som en homogen grupp – ”de andra”. Freud skrev på sin tid att människor över femtio i regel saknar förmåga till förändring. Senare hävdade Erik H Erikson att en människa i medelåldern saknar förmåga att se sig själv som gammal. Det kan vara en av förklaringarna till att även psykoterapeuter ägnat så lite av intresse för psykiska processer under senare delen av livet.

Idag tänker äldre mer på såväl sitt psykiska som fysiska välbefinnande. De vill ha hjälp. Det fysiska åldrandet innebär stora fysiska och psykiska påfrestningar och ibland kan man behöva hjälp att handskas med de känslor som åldrandet ger upphov till. Terapi för äldre har blivit en tillgång och en rättighetsfråga – inte minst i glesbygden. Eftersom tillgång till en psykoterapeut är nästintill obefintlig blir samtal via nätet ett alternativ. Det finns Svensk forskning som menar att psykoterapi med äldre är även möjligt via Internet (Socionomen, Nr. 8, 2012) och det fungerar. Det gäller även för personer som bor utomlands och inte behärskar det främmande språket. Psykoterapi via Internet innebär att även äldre kan få den hjälp de behöver.

Psykoterapi med äldre ger möjlighet att växa när man bli gammal. På samma sätt som man talar om möjligheten för en andra individuation under puberteten menar jag att vi kan tala om en tredje individuation när man blir äldre – en psykologisk mognad som innebär en integrering och konsolidering i sin personlighet.

Psykoterapi har en viktig roll att spela i äldre människors utveckling och psykologisk välbefinnande. Som kulturbärare har den äldre införlivat samhällets värderingar om åldrandet och nedvärderat sitt värde och sin mening att existera. Problem som den äldre klienten söker psykoterapi för kan ha varit hämmande tidigare i livet och gjort sig ständigt påminda i mogen ålder. Den äldre dekonstruerar tillsammans med psykoterapeuten de tankar och bilder den äldre har men som inte längre är hållbara. Tillsammans med psykoterapeuten söker den äldre nya och mer ändamålsenliga sätt att se på sig själv, sin omgivning och livet. Psykoterapins styrka och potential ligger i en nyorientering och konsolidering av den äldres inre. Berättandet har en kraft i att kunna bära lidandet och skapa ett sammanhang och prägel av kontinuitet över tid.

***

Om författaren: 

Elda Bonora –  Leg.psykoterapeut, fil.mag i socialt arbete. Arbetar f n inom barn- och ungdompsykiatrins akutverksamhet med suicidriskbedömningar, egen mottagning i Sydsverige, konsultationer och psykoterapi med Therapion.com som erbjuder terapi online. 15 års erfarenhet med bl.a. personlig utveckling, kris, kumulativt trauma.

Therapion.com Sverige 

Hjälp vid trauma

walk-4666509_640

Ordet trauma betyder skada och de emotionella efterdyningarna av en traumatisk händelse kan vara lika förödande som en fysisk skada. När ett trauma kommer sig av en personlig tragedi eller en överväldigande händelse kan detta slå sönder vår trygghet och göra att vi känner oss otrygga och hjälplösa. Dvs att en trauma är inte inte en sjukdom utan ett spänningstillstånd.

Det finns inget rätt eller fel efter en traumatisk upplevelse men där finns många strategier som kan hjälpa dig i arbetet med känslor, smärta och sorg. Oavsett hur lång tid det tar att ta sig igenom ett trauma kommer du kunna känna dig trygg och säker igen.

Hur man bemöts direkt efter en allvarlig händelse är av stor betydelse för hur mycket man kommer att reagera på det som hänt. Det är viktigt att söka professionell hjälp, till exempel konsultera med en legitimerad psykolog eller med en legitimerad psykoterapeut.

Att tala med en professionell person kan vara en bra hjälp på vägen för att arbeta igenom denna kris. Behovet av att komma vidare och att få hjälp när man behöver det kan vara nyckeln till förändring.

I en psykoterapi kan livskriser, trauman och djupare problematik bearbetas: klienten får hjälp att uttrycka den negativa tanke som traumat innebar ochatt hitta nya sätt att bekämpa smärta.

Therapion.com  SVERIGE