Livscoaching som behandlingsmetod

paraglider-sunset-5358333_640

Coaching är baserat på en terapeutisk modell. Den skiljer sig dock från terapi, där fokus är på en människas förflutna. Livscoaching sätter fokus på vad som händer nu och på framtiden.  I psykoterapi så hjälper terapeuten patienten att bearbeta det förflutna, tidigare erfarenheter och trauman. Fokus läggs mer på problem och det som hindrar personen att leva ett rikt och fullt liv. Coaching däremot går ut på att sätta realistiska mål och att skapa det liv som du vill ha och tillsammans med coachens hjälp komma fram till de lösningar och svar du söker.

Som utbildad livscoach och psykoterapeut har jag arbetat i över trettio år. Självklart tror jag starkt på psykoterapin som behandlingsmetod. Men idag då vår värld är alltmer global, vi lever ett mer rörligt liv och har mindre tid, så blir traditionell terapi för många svår att genomföra på grund av dess krav på längre behandlingar och personliga möten. Coaching däremot har den fördelen att coachen är tillgänglig genom internet, på telefon och via Skype. Avståndet spelar ingen roll och du kan ha din session var du än befinner dig.

Coaching via internet fyller också behovet för klienter, som bor i avlägsna områden t.ex på landsbygden, där det kan vara svårt att hitta en terapeut i den lokala kommunen. Personer som bor utomlands och inte än behärskar det främmande språket söker ofta coaching eller terapi genom internet. Fördelen är förstås  också att kunna få hjälp på sitt eget språk med en terapeut eller coach som är insatt i och förstår klientens kultur.

En del psykologer har argumenterat om terapi genom internet är lika effektivt som traditionell terapi. Studier har visat att coaching eller Terapi på nätet ofta ger samma och i vissa fall bättre resultat. Många personer säger att dom tycker det är lättare att tala öppet per telefon eller Skype och att dom känner sig mindre hämmade och mer anonyma.

När det handlar om allvarliga psykiska problem är traditionell terapi såklart den bättre lösningen. Coaching är inte terapi, den är heller inte rådgivning eller vägledning, men den påminner om KBT, kognitivbeteendeterapi eller lösningsfokuserad terapi. Det som utmärker livscoaching  framför allt är att man koncentrerar sig på här och nu och att man finner nya perspektiv för att bygga den framtid man vill ha. Coaching kan vara ett stort stöd vid relationskriser såsom skilsmässa, närstående dödsfall eller att du går in i en ny fas i livet t.ex som pensionär  eller nybliven förälder.

Det kan vara när du känner dig stå stilla i ditt yrkesliv och inte vet i vad,om eller hur du ska planera din vidare karriär. Det kan vara att få klarhet i vad du egentligen vill i olika valsituationer och att få klarare beslutsunderlag såväl som mer praktiskt som känslomässigt i för och nackdelar vid de olika alternativen.

Coacher är tränade att lyssna djupt, att observera och anpassa sig till klientens behov. Coachingsrelationen är ett pågående partnerskap och en pågående dialog med syfte att framkalla insikt i frågor som blockerar klienten från att leva sitt bästa möjliga liv.

Författare: Britt M Berglind. – Ph.D i counseling från Columbia Pacific University, USA. Livscoach och psykoterapeut. Coaching betyg från University of Miami, Florida.

För mer info kan du besöka Therapion.com 

Psykoterapi med äldre

Gammal cykel

Psykoterapi med äldre är ett eftersatt område trots ett stort behov. Varför erbjuder man inte äldre, dvs. från 60 år och uppåt, psykoterapi och varför efterfrågar äldre inte psykoterapi?

Psykoterapi med äldre är ett eftersatt område trots ett stort behov. Enligt Socialstyrelsen lider 12-15 procent av alla personer över 65 av nedstämdhet och depression, och 5-10 procent av en eller flera ångestsjukdomar. I Sverige tar en pensionär sitt liv varje dag. Män över 80 år svarar för det högsta suicidtalet jämfört med andra åldergrupper enligt SCB.

Varför efterfrågar och erbjuds äldre sällan psykoterapi?

Att möta gamla människor kan väcka rädsla och oro för vad som väntar oss. Den omedelbara reaktionen är att hellre blunda, slippa se och konfronteras. Resultatet kan bli att vi så länge vi kan, ser på äldre inte som individer utan som en homogen grupp – ”de andra”. Freud skrev på sin tid att människor över femtio i regel saknar förmåga till förändring. Senare hävdade Erik H Erikson att en människa i medelåldern saknar förmåga att se sig själv som gammal. Det kan vara en av förklaringarna till att även psykoterapeuter ägnat så lite av intresse för psykiska processer under senare delen av livet.

Idag tänker äldre mer på såväl sitt psykiska som fysiska välbefinnande. De vill ha hjälp. Det fysiska åldrandet innebär stora fysiska och psykiska påfrestningar och ibland kan man behöva hjälp att handskas med de känslor som åldrandet ger upphov till. Terapi för äldre har blivit en tillgång och en rättighetsfråga – inte minst i glesbygden. Eftersom tillgång till en psykoterapeut är nästintill obefintlig blir samtal via nätet ett alternativ. Det finns Svensk forskning som menar att psykoterapi med äldre är även möjligt via Internet (Socionomen, Nr. 8, 2012) och det fungerar. Det gäller även för personer som bor utomlands och inte behärskar det främmande språket. Psykoterapi via Internet innebär att även äldre kan få den hjälp de behöver.

Psykoterapi med äldre ger möjlighet att växa när man bli gammal. På samma sätt som man talar om möjligheten för en andra individuation under puberteten menar jag att vi kan tala om en tredje individuation när man blir äldre – en psykologisk mognad som innebär en integrering och konsolidering i sin personlighet.

Psykoterapi har en viktig roll att spela i äldre människors utveckling och psykologisk välbefinnande. Som kulturbärare har den äldre införlivat samhällets värderingar om åldrandet och nedvärderat sitt värde och sin mening att existera. Problem som den äldre klienten söker psykoterapi för kan ha varit hämmande tidigare i livet och gjort sig ständigt påminda i mogen ålder. Den äldre dekonstruerar tillsammans med psykoterapeuten de tankar och bilder den äldre har men som inte längre är hållbara. Tillsammans med psykoterapeuten söker den äldre nya och mer ändamålsenliga sätt att se på sig själv, sin omgivning och livet. Psykoterapins styrka och potential ligger i en nyorientering och konsolidering av den äldres inre. Berättandet har en kraft i att kunna bära lidandet och skapa ett sammanhang och prägel av kontinuitet över tid.

***

Om författaren: 

Elda Bonora –  Leg.psykoterapeut, fil.mag i socialt arbete. Arbetar f n inom barn- och ungdompsykiatrins akutverksamhet med suicidriskbedömningar, egen mottagning i Sydsverige, konsultationer och psykoterapi med Therapion.com som erbjuder terapi online. 15 års erfarenhet med bl.a. personlig utveckling, kris, kumulativt trauma.

Therapion.com Sverige 

Terapi på nätet: Vad är det egentligen?

bed-1979270_640

Det finns många psykologiska webbsajter. Det finns brett urval av terapimetoder som erbjuds online. Men vilken terapiasmetod passar bäst för mig? Här diskuterar vi frågan i allmänhet, och studerar några av de populäraste metoderna för internetterapi.

1. Alternativ: Interaktiva självhjälpsprogram

Det handlar sig om datorbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) som kan hjälpa vid ångestsyndrom, stress, eller depression. Ett självhjälpsprogram är interaktivt, dvs. brukaren kan påverka det och få en reaktion/respons på sin påverkan.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av psykologisk behandling som fokuserar på patientens tankar, känslor och beteende från ett inlärningsperspektiv.

Det är egentligen inte så mycket som skiljer Internet-KBT från traditionell KBT. Skillnaden är sättet att kommunicera. Interaktiva självhjälpsprogram är textbaserat. Här sitter du i ett rum med en datorn.

2. Alternativ: Prata med en psykolog eller psykoterapeut online

Det finns flera legimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter som konsulterar via Internet.

Här kan du kommunicera med en äkta människa, som kan svara dig skriftligt per e-post eller chat, eller muntligt per telefon eller Skype webcam.

Fördelen är att här kan du lita på att din samtalspartner faktiskt förstår dina behov, känslor och intentioner, och metoden har använts kliniskt sedan slutet av 1990-talet, minst i USA.

3. Alternativ: Virtuelle världar

Använda virtuella mötesverktyg (som SecondLife) är det är det modernaste som finns inom psykologi, och många universitet och forskningscentral i hela världen har ett pilotrogram för internetterapi.

Att bygga upp en realistik miljö kostar pengar och tar tid, men i virtuella världar kan man faktiskt simulera stressiga situationer eller traumatiska upplevelser, och genom att utnyttja effektiva virtuella behandlingsmetoder ska patienten erbjudas bästa tillgängliga behandling samtidigt som vårdens kostnader ska hållas nere.
Konklusion:

Det är viktigt att tänka dynamiskt kring hur vi förser oss med tekniska hjälpmedel för att underlätta våra liv. Behandling på Internet gör att många fler patienter kan få effektiv hjälp mot sin depression och andra psykologiska problem.

Denna artikel skrevs av leg. psykolog Timo Kojonen.

Therapion.com Sverige