Livet utomlands är ej idel solsken

Livet utomlands photo

När det sociala nätverket är svagare hamnar man ofta att grubbla över livets stora frågor alldeles ensam.

Här kan du läsa intervjun med Therapions grundare, leg. psykolog Timo Kojonen.

Livet utomlands   (pdf)

(Källa: Suomen Silta, s.24, 1-14)

Annons

Parförhållande och båda partners egna drömmar

people-2561053_640

Vet du vad som din partner drömmer om? Vet du om det handlar om en dröm som nyligen har dykt upp eller någonting som har varit med nästan hela det långa livet? Hur förhåller du till dessa drömmar? Det är någonting värt att fundera på.

John Gottman, som har forskat på parförhållandena, har använt begreppet ”The Sound Relationship House” för att kunna förklara hur man bland annat kan få mera närhet i relationen, hur man hanterar konflikter och hur man kan förverkliga båda partners livsdrömmar.

En funktion som parförhållandet har är att båda hjälper varandra för att förverkliga sina innersta drömmar. Problem i parförhållandet kan uppstå om man inte berättar om sina drömmar eller om motparten inte verkar respektera dem. Parföllandet kan även försvåras genom att båda partena har drömmar som kraschar med varann. Det är viktigt att förstå varifrån ens drömmar kommer. Ofta finns rötter av våra stora drömmar i barndomen.

Att förverkliga var och ens drömmar är bara en nivå i Gottmans hus. För att jobba med den sortens problem eller annan sortens parförhållandefrågor kan man lätt ta kontakt via e-mail eller Skype. Det skulle vara bäst om man skulle kunna ha båda partena med i terapikontakt men det går även att ta kontakt även om den annan inte vill prata (eller skriva) om parförhållandefrågor. Genom att man själv får insikt om sitt sätt att vara i relationen eller får ett annat syn på problemet kan man bli hjälpt. Genom att man förändrar ens eget beteende kan stämningen i relationen bli annorlunda.

Författare:  Nina Svedström-Koskinen –  Legitimerad psykolog, sexualterapeut

THERAPION.COM SE   

Vad är psykisk hälsa?

lycklig man

Psykisk eller emotionell hälsa kännetecknas av att må bra känslomässigt och hur man klarar av stress eller hur man hanterar svårigheter och problem. Psykisk hälsa är mer än att vara fri från depression, ångest eller andra psykologiska problem.

Människor som är mentalt och emotionellt friska har

  • En känsla av förnöjsamhet
  • Förmåga att hantera stress och klara av svårigheter
  • En känsla av att livet har mening, både i deras dagliga aktiviteter och i deras relationer.
  • Flexibilitet och förmågan att anpassa sig till förändringar
  • En balans mellan arbete och familj.
  • Förmåga att bygga och behålla meningsfulla relationer
  • Självförtroende och en god självkänsla.

Att vara psykiskt frisk betyder inte att man aldrig går igenom svåra perioder eller depression. Vi alla har haft besvikelser, förlust och förändringar som ibland kan ha varit överväldigande.  Det är normala händelser i livet, men som kan ändå framkalla  ångest, stress och sorg. Skillnaden är att människor med en bra psykisk hälsa har förmågan att åter gå tillbaka till att må bra igen utan att negativa tankar om sig själva eller omvärlden.

Författare: Britt M Berglind. – Ph.D i counseling från Columbia Pacific University, USA. Livscoach och psykoterapeut. Coaching betyg från University of Miami, Florida.

Terapi på nätet är en kostnadseffektiv behandlingsmetod skulle man behöva hjälp med psykologiska problem.  Läs mer hos THERAPION.COM 

Vad är KBT – Kognitiv beteendeterapi ?

 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett form av av psykoterapi med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi.

På engelska talar man om ”Cognitive Behavioral Therapy” eller CBT.

computer-1185626_640

Traditionellt anses KBT som ”talking therapy” dvs man talar med en kvalificerad psykolog eller psykoterapeut om sina problem och dess lösningar.

Typiska användningsområden för KBT behandling är tex. angster, fobier, paniksyndrom, tvångssyndrom, och depression. Terapin fokuserar på att förändra tankar och beteenden. Målet är att förbättra livskvaliteten och att färre människor ska lida av depression.

Under de senaste åren har intresset för tillämpningar som bygger på ny teknik inom psykologin exploderat. Man talar oftast om ”KBT på nätet” eller om ”Internetbaserad KBT” som kan mena t.ex. live sessioner med en leg. psykolog via Skype, eller att använda ett självhjälpsprogramm via din dator. Självhjälpsprogramm är säkertvis praktiska, och i flera län erbjuds dessa genom landstinget därför att det sänker patientavgiften.

Det kan det vara överraskande svårt att hitta information om vad en terapimetod innebär eller vilka fördelar och nackdelar är förbundna med dessa system. KBT är ett bra alternativ för fobier och ett utmärkt alternativ till institutionsvård. Men det finns ett brett urval av moderna psykologiska behandlingsmetoder som kan appliceras och som ger utmärkta kliniska resultat. Därför är det viktigt att informera sig innan man börja gå i terapi.

THERAPION.COM 

Livscoaching som behandlingsmetod

paraglider-sunset-5358333_640

Coaching är baserat på en terapeutisk modell. Den skiljer sig dock från terapi, där fokus är på en människas förflutna. Livscoaching sätter fokus på vad som händer nu och på framtiden.  I psykoterapi så hjälper terapeuten patienten att bearbeta det förflutna, tidigare erfarenheter och trauman. Fokus läggs mer på problem och det som hindrar personen att leva ett rikt och fullt liv. Coaching däremot går ut på att sätta realistiska mål och att skapa det liv som du vill ha och tillsammans med coachens hjälp komma fram till de lösningar och svar du söker.

Som utbildad livscoach och psykoterapeut har jag arbetat i över trettio år. Självklart tror jag starkt på psykoterapin som behandlingsmetod. Men idag då vår värld är alltmer global, vi lever ett mer rörligt liv och har mindre tid, så blir traditionell terapi för många svår att genomföra på grund av dess krav på längre behandlingar och personliga möten. Coaching däremot har den fördelen att coachen är tillgänglig genom internet, på telefon och via Skype. Avståndet spelar ingen roll och du kan ha din session var du än befinner dig.

Coaching via internet fyller också behovet för klienter, som bor i avlägsna områden t.ex på landsbygden, där det kan vara svårt att hitta en terapeut i den lokala kommunen. Personer som bor utomlands och inte än behärskar det främmande språket söker ofta coaching eller terapi genom internet. Fördelen är förstås  också att kunna få hjälp på sitt eget språk med en terapeut eller coach som är insatt i och förstår klientens kultur.

En del psykologer har argumenterat om terapi genom internet är lika effektivt som traditionell terapi. Studier har visat att coaching eller Terapi på nätet ofta ger samma och i vissa fall bättre resultat. Många personer säger att dom tycker det är lättare att tala öppet per telefon eller Skype och att dom känner sig mindre hämmade och mer anonyma.

När det handlar om allvarliga psykiska problem är traditionell terapi såklart den bättre lösningen. Coaching är inte terapi, den är heller inte rådgivning eller vägledning, men den påminner om KBT, kognitivbeteendeterapi eller lösningsfokuserad terapi. Det som utmärker livscoaching  framför allt är att man koncentrerar sig på här och nu och att man finner nya perspektiv för att bygga den framtid man vill ha. Coaching kan vara ett stort stöd vid relationskriser såsom skilsmässa, närstående dödsfall eller att du går in i en ny fas i livet t.ex som pensionär  eller nybliven förälder.

Det kan vara när du känner dig stå stilla i ditt yrkesliv och inte vet i vad,om eller hur du ska planera din vidare karriär. Det kan vara att få klarhet i vad du egentligen vill i olika valsituationer och att få klarare beslutsunderlag såväl som mer praktiskt som känslomässigt i för och nackdelar vid de olika alternativen.

Coacher är tränade att lyssna djupt, att observera och anpassa sig till klientens behov. Coachingsrelationen är ett pågående partnerskap och en pågående dialog med syfte att framkalla insikt i frågor som blockerar klienten från att leva sitt bästa möjliga liv.

Författare: Britt M Berglind. – Ph.D i counseling från Columbia Pacific University, USA. Livscoach och psykoterapeut. Coaching betyg från University of Miami, Florida.

För mer info kan du besöka Therapion.com 

Terapi, immigration och språk

immigration

Under min långa erfarenhet som psykoanalytiker, terapeut och livscoach har jag haft tillfälle att observera några faktorer som alla immigranter verkar att ha gemensamt.  Det tillåter mig att dra några slutsatser som kanske kan vara till nytta i en alltmer globaliserad värld.
Jag har baserat mina slutsatser på material från mina patienter, intervjuer med immigranter, forskning i ämnet liksom även min egen personliga erfarenhet, då jag bott utomlands mesta delen av mitt liv.

Som immigrant definierar jag en person som av olika anledningar bott i ett annat land under en längre period.

Immigration innebär en förlust av nästan alla externa ting och måste definieras som en extrem förändring.

Man kan till och med säga att det kan ge en temporär identitetsförlust. Normalt sett så beror inte vår identitet bara på vår inre värld utan också på familj och sociala relationer.

Faktorer som geografi, kultur och språk ger en person en känsla av medborgarskap och samhörighet. Att förlora något av dessa kommer att påverka en persons identitet. Men förlusten av ens språk får anses som den viktigaste faktorn.

Så, vad är då ett språk?

Ett språk är mer än ord och fraser det är också en produkt av imaginära bilder och orden har en känslomässig anknytning. Språket utgör en stor del av vår identitet. Vi tar den för givet på samma sätt som vår egen kropp, våra föräldrar och vårt hem.

I det dagliga livet behöver vi inte så många ord för att kommunicera någorlunda bra, men för att kunna uttrycka våra djupaste känslor och tankar behöver vi, vad vi inom psykologin kan kalla en rik språklig identitet.

När en person flyttar till ett främmande land och är tvungen att lära sig ett nytt språk är det en lång period då man kommunicerar på en väldigt primitiv nivå.

Även om man är en intelligent och kultiverad person så kan man känna sig okunnig och i vissa situationer rent dum och kanske även uppfattas så av omvärlden.

Om modersmålet är engelska så kanske det inte är så uppenbart eftersom det nästan alltid finns någon som talar engelska och man kan lyssna till sitt eget språk på TV var som helst i världen.

Men som i mitt fall med svenska som modersmål fanns det få tillfällen att tala svenska. Under flera år varken hörde eller talade svenska annat en sporadiskt. Jag kände att mitt modersmål på något vis under en tid blev hämmat för att kunna ge plats åt det nya språket.

Men så småningom tar man till sig det nya språket och får en ny språklig identitet.

Det tar tid innan båda språken känns och uppfattas som naturliga. Som psykoanalytiker och livscoach har jag stor erfarenhet av patienter från olika delar av världen. Vi lever i en alltmer global värld då många bor långt från sitt hemland. Det kan då bli aktuellt att söka psykoterapi med någon som talar ens eget språk och som är familjär med ens egen kultur. Tyvärr är detta inte alltid möjligt och därför har terapi via Skype och telefon blivit en ny populär möjlighet.

I min praktik i Mexiko hade jag en patient som var från Korea. Under våra sessioner talade vi båda spanska, vilket inte var hennes eller mitt modersmål.

Terapin hade pågått ganska länge och hon gick igenom en svår tid. Under en session kände jag att hon försökte uttrycka något som uppenbart var väldigt viktigt för henne. Då bad jag henne att säga det på koreanska, och sa att det inte gjorde något att jag inte skulle förstå vad hon sade, men att det var viktigt för henne att kunna uttrycka det.

Längre fram sade hon till mig att just denna session blev en vändpunkt i vårt arbete tillsammans.

Vad jag försöker säga med detta exempel är att det finns en stark känslomässig anknytning till vissa ord i vårt modersmål som vi inte har till det nya språket, hur flytande vi än talar det.

Att leva i ett främmande land kan vara en underbar och berikande upplevelse. Det kan också vara traumatiskt för den som varit tvungen att fly sitt hemland av politiska eller ekonomiska skäl. Men vilka än skälen till immigrationen är så finns det grundliggande, liknande och allmänna erfarenheter av språkets betydelse som alla immigranter måste gå igenom och klara av på bästa sätt.

Jag talar själv många språk flytande, men nu är det nya ord i svenskan som jag missat och får lära mig. Som många människor som har bott utomlands länge tänker jag och drömmer på olika språk.

Vi är alla summan av våra språk. Vårt barndomsspråk, men också språket från vår utbildning, vår familj och våra vänner.

Men förhoppningsvis har vi lärt oss att nu röra oss ledigt i tillvaron utan att känna oss splittrade.

Författare: Britt M Berglind  – Ph.D i counseling från Columbia Pacific University, USA.  Livscoach och psykoterapeut. Coaching betyg från University of Miami, Florida.

För mer info kan du besöka Therapion.com SVERIGE

Psykoterapi med äldre

Gammal cykel

Psykoterapi med äldre är ett eftersatt område trots ett stort behov. Varför erbjuder man inte äldre, dvs. från 60 år och uppåt, psykoterapi och varför efterfrågar äldre inte psykoterapi?

Psykoterapi med äldre är ett eftersatt område trots ett stort behov. Enligt Socialstyrelsen lider 12-15 procent av alla personer över 65 av nedstämdhet och depression, och 5-10 procent av en eller flera ångestsjukdomar. I Sverige tar en pensionär sitt liv varje dag. Män över 80 år svarar för det högsta suicidtalet jämfört med andra åldergrupper enligt SCB.

Varför efterfrågar och erbjuds äldre sällan psykoterapi?

Att möta gamla människor kan väcka rädsla och oro för vad som väntar oss. Den omedelbara reaktionen är att hellre blunda, slippa se och konfronteras. Resultatet kan bli att vi så länge vi kan, ser på äldre inte som individer utan som en homogen grupp – ”de andra”. Freud skrev på sin tid att människor över femtio i regel saknar förmåga till förändring. Senare hävdade Erik H Erikson att en människa i medelåldern saknar förmåga att se sig själv som gammal. Det kan vara en av förklaringarna till att även psykoterapeuter ägnat så lite av intresse för psykiska processer under senare delen av livet.

Idag tänker äldre mer på såväl sitt psykiska som fysiska välbefinnande. De vill ha hjälp. Det fysiska åldrandet innebär stora fysiska och psykiska påfrestningar och ibland kan man behöva hjälp att handskas med de känslor som åldrandet ger upphov till. Terapi för äldre har blivit en tillgång och en rättighetsfråga – inte minst i glesbygden. Eftersom tillgång till en psykoterapeut är nästintill obefintlig blir samtal via nätet ett alternativ. Det finns Svensk forskning som menar att psykoterapi med äldre är även möjligt via Internet (Socionomen, Nr. 8, 2012) och det fungerar. Det gäller även för personer som bor utomlands och inte behärskar det främmande språket. Psykoterapi via Internet innebär att även äldre kan få den hjälp de behöver.

Psykoterapi med äldre ger möjlighet att växa när man bli gammal. På samma sätt som man talar om möjligheten för en andra individuation under puberteten menar jag att vi kan tala om en tredje individuation när man blir äldre – en psykologisk mognad som innebär en integrering och konsolidering i sin personlighet.

Psykoterapi har en viktig roll att spela i äldre människors utveckling och psykologisk välbefinnande. Som kulturbärare har den äldre införlivat samhällets värderingar om åldrandet och nedvärderat sitt värde och sin mening att existera. Problem som den äldre klienten söker psykoterapi för kan ha varit hämmande tidigare i livet och gjort sig ständigt påminda i mogen ålder. Den äldre dekonstruerar tillsammans med psykoterapeuten de tankar och bilder den äldre har men som inte längre är hållbara. Tillsammans med psykoterapeuten söker den äldre nya och mer ändamålsenliga sätt att se på sig själv, sin omgivning och livet. Psykoterapins styrka och potential ligger i en nyorientering och konsolidering av den äldres inre. Berättandet har en kraft i att kunna bära lidandet och skapa ett sammanhang och prägel av kontinuitet över tid.

***

Om författaren: 

Elda Bonora –  Leg.psykoterapeut, fil.mag i socialt arbete. Arbetar f n inom barn- och ungdompsykiatrins akutverksamhet med suicidriskbedömningar, egen mottagning i Sydsverige, konsultationer och psykoterapi med Therapion.com som erbjuder terapi online. 15 års erfarenhet med bl.a. personlig utveckling, kris, kumulativt trauma.

Therapion.com Sverige 

Hjälp vid trauma

walk-4666509_640

Ordet trauma betyder skada och de emotionella efterdyningarna av en traumatisk händelse kan vara lika förödande som en fysisk skada. När ett trauma kommer sig av en personlig tragedi eller en överväldigande händelse kan detta slå sönder vår trygghet och göra att vi känner oss otrygga och hjälplösa. Dvs att en trauma är inte inte en sjukdom utan ett spänningstillstånd.

Det finns inget rätt eller fel efter en traumatisk upplevelse men där finns många strategier som kan hjälpa dig i arbetet med känslor, smärta och sorg. Oavsett hur lång tid det tar att ta sig igenom ett trauma kommer du kunna känna dig trygg och säker igen.

Hur man bemöts direkt efter en allvarlig händelse är av stor betydelse för hur mycket man kommer att reagera på det som hänt. Det är viktigt att söka professionell hjälp, till exempel konsultera med en legitimerad psykolog eller med en legitimerad psykoterapeut.

Att tala med en professionell person kan vara en bra hjälp på vägen för att arbeta igenom denna kris. Behovet av att komma vidare och att få hjälp när man behöver det kan vara nyckeln till förändring.

I en psykoterapi kan livskriser, trauman och djupare problematik bearbetas: klienten får hjälp att uttrycka den negativa tanke som traumat innebar ochatt hitta nya sätt att bekämpa smärta.

Therapion.com  SVERIGE

KBT mot sömnproblem

Kognitiv beteendeterapi (eller KBT) är en form av psykoterapi som utgår från att människans tankar, känslor och beteenden. Idéen är att de styr och påverkar varandra. KBT utvecklades först som en metod för behandling av ångestsjukdomar och depression.  Nu används den vid många andra besvär.

fox-1284512_640

Vetenskapliga studier har visat att KBT är en mycket effektiv  behandling tex. vid missbruk, ätstörningar, kronisk smärta, tinnitus. Det går att prova på KBT mot sömnproblem också.

Hur fungerar det?

KBT hjälper patient att möta vad de är mest rädda för. KBT hjälper att lära känna sina egna reaktioner och handskas med dem på ett bättre sätt.

Olika behandlingssteg brukar ingå i en KBT-behandling. Till exempel, typiskt för en KBT-behandling är inriktning mot satta mål, aktivt samarbete mellan terapeut och klient, och fokusering på samspelet mellan tankar, känslor och fysiologi.

KBT är en viljestyrd aktiv praktisk terapimetod, och behandlingen innebär att du behöver engagera dig under 5-10 veckor.

Hur går en KBT-behandling till?

Det finns kliniker som specialiserar sig på KBT behandling, men därtill har KBT visat sig fungera alldeles utmärkt att utföra som terapi över internet.

På internet finns det olika program för detta, till exempel Aftobladets Sömnklubb. Men man kan också lika bra tala med en leg. psykolog på nätet tex på Therapion websidan.

***

Therapion.com 

 

Terapi på nätet: Vad är det egentligen?

bed-1979270_640

Det finns många psykologiska webbsajter. Det finns brett urval av terapimetoder som erbjuds online. Men vilken terapiasmetod passar bäst för mig? Här diskuterar vi frågan i allmänhet, och studerar några av de populäraste metoderna för internetterapi.

1. Alternativ: Interaktiva självhjälpsprogram

Det handlar sig om datorbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) som kan hjälpa vid ångestsyndrom, stress, eller depression. Ett självhjälpsprogram är interaktivt, dvs. brukaren kan påverka det och få en reaktion/respons på sin påverkan.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av psykologisk behandling som fokuserar på patientens tankar, känslor och beteende från ett inlärningsperspektiv.

Det är egentligen inte så mycket som skiljer Internet-KBT från traditionell KBT. Skillnaden är sättet att kommunicera. Interaktiva självhjälpsprogram är textbaserat. Här sitter du i ett rum med en datorn.

2. Alternativ: Prata med en psykolog eller psykoterapeut online

Det finns flera legimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter som konsulterar via Internet.

Här kan du kommunicera med en äkta människa, som kan svara dig skriftligt per e-post eller chat, eller muntligt per telefon eller Skype webcam.

Fördelen är att här kan du lita på att din samtalspartner faktiskt förstår dina behov, känslor och intentioner, och metoden har använts kliniskt sedan slutet av 1990-talet, minst i USA.

3. Alternativ: Virtuelle världar

Använda virtuella mötesverktyg (som SecondLife) är det är det modernaste som finns inom psykologi, och många universitet och forskningscentral i hela världen har ett pilotrogram för internetterapi.

Att bygga upp en realistik miljö kostar pengar och tar tid, men i virtuella världar kan man faktiskt simulera stressiga situationer eller traumatiska upplevelser, och genom att utnyttja effektiva virtuella behandlingsmetoder ska patienten erbjudas bästa tillgängliga behandling samtidigt som vårdens kostnader ska hållas nere.
Konklusion:

Det är viktigt att tänka dynamiskt kring hur vi förser oss med tekniska hjälpmedel för att underlätta våra liv. Behandling på Internet gör att många fler patienter kan få effektiv hjälp mot sin depression och andra psykologiska problem.

Denna artikel skrevs av leg. psykolog Timo Kojonen.

Therapion.com Sverige